"Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangenaam het, wandel so in Hom, reeds gewortel en daagliks opgebou in Hom om voortdurend sterk gemaak te word in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging"

Vandag praat ons net oor een ding: die tye van die werkwoord soos dit in vers 6 en 7 voorkom. Nee, dit is nie veronderstel om 'n vervelige les in taalkunde te word nie! As jy die werkwoorde in die twee verse verstaan, gaan die bedoeling van die skrywer en die kragtige waarheid van die evangelie jou soveel duideliker aanspreek! (Ek het myself veroorloof om die aanhaling van vers 6 en 7 hierbo so 'n bietjie aan te pas om die tye van die werkwoorde daarin beter te laat uitkom.)

Vers 6 begin met die gewone verlede tyd. "Soos julle Jesus aangeneem het". Ons praat dus hier van 'n eenmalige, momentele aksie wat in die verlede gedoen is en wat nie weer herhaal word nie. Mens neem Jesus net een keer as Here aan! Goed, in die praktyk kan dit wees dat mense dit meer as eenkeer doen. Miskien was hulle onseker as gevolg van sonde wat nog in hulle lewe was en dan voel hulle nog steeds verlore. Baie, miskien selfs die meeste Christene, doen dit dan weer en weer. Maar selfs vir hulle kan daar nie gesê word dat hulle die Here nou meer as eenkeer aangeneem het nie. Ook vir hulle sal Paulus hier sê: "Julle het Jesus een keer, eens en vir altyd aangeneem!" Van God se kant af gesien is dit iets wat net eenkeer en vir altyd gebeur!

As die aanneem van Jesus 'n proses is wat herhaal moes word, dan sou ons verwag dat die apostel eerder hier sou skryf: "Soos julle besig is om Jesus aan te neem". Maar natuurlik, dit is nie wat hier staan nie.

In teenstelling met die aanneem wat in die verlede tyd is, is die "wandel" in die teenwoordige tyd. "Wandel voortdurend so in Hom".

Dit bring ons dan by die eerste werkwoord in vers 7: "gewortel". In Grieks is die werkwoord in die perfektum passief. Perfektum is, soos die verlede tyd, 'n aksie wat in die verlede plaasgevind het, maar, in hierdie geval duur dit steeds voort tot in die huidige. Die passief dui daarop dat die handeling nie deur die persoon self gedoen is nie maar vir hom gedoen is. In aansluiting by vers 6 sien ons die verband nou duidelik. Op die selfde tydstip toe die Kolossense (en ons) die Here aangeneem het, is ons ook gewortel in Hom. Die aanneem is eenmalig en kan nie weer herhaal word nie. "Gewortel in Hom" het ook daar plaasgevind, maar dit beskryf terselfdertyd 'n toestand waarin ons dan voortdurend verkeer van daardie tyd af.

"Aanneem" is iets wat die mens moet doen of moes gedoen het. As jy dit nog nie gedoen het nie, dan is nou die beste tyd. Maar "gewortel" kan ek en jy nie doen nie. Dit gebeur wanneer ons die Here aanneem en dit bly so vir altyd. Ons moet dit wel weet en dit glo en ons lewe inrig as Christene wat in Christus gewortel is. Wat doen 'n wortel? Hy bring kos, water en groei na die plant toe. Hy verleen stewigheid, standvastigheid en permanensie aan die plant. Het jy ook al gedink dat mens Jesus aanneem net om 'n kaartjie te hê om te kan hemel toe gaan? Hierdie vers sê die eerste gevolg daarvan dat ons Jesus aangeneem het, is dat ons "gewortel is in Hom".

Nou kom ons by die tweede werkwoord van vers 7: "opgebou". Dit is nou weer 'n ander tyd van die werkwoord. "Aangeneem" was verlede tyd, "gewortel" was perfektum passief, terwyl "opgebou" in die teenwoordige tyd passief is. In hierdie geval moet ons egter nie dink dat passief beteken dat ons in passiwiteit moet sit en wag om opgebou te word nie. Ek dink nie dat passiewe Christene so lekker opgebou word nie. Die werkwoord is wel met goeie rede in die passiewe vorm want dit is God deur sy Heilige Gees wat ons opbou en nie onsself nie. Die stene wat Hy gebruik om ons op te bou is die stene wat Hyself in die Bybel vir ons voorsien. Dit is die leringe van die evangelie van God se genade wat ons opbou in die geloof.

Vandag verstaan ek dit en ek stem volkome saam dat hierdie werkwoord in die passiewe vorm geskryf moes wees, maar ek weet terselfdertyd dat as ek nie met die Bybel besig gaan wees nie, dan gaan hierdie proses van my opbou maar baie stadig en wankelrig verloop. As Christene kan ons nooit sê dat ons onsself opbou nie. Bybelstudie is nie soos skool of soos enige ander kursus nie. Dit gaan gepaard met gebed. Die Heilige Gees het hierdie wonderlike waarhede geskep en in die Woord tot ons beskikking gestel. Die Heilige Gees werk ook verder daaraan om die sin van Christus in ons te plaas (toe ons Hom aangeneem het - 1 Kor. 2:13-16) sodat ons die dinge kan verstaan en kan glo en daarin opgebou kan word.

"Opgebou" is verder, anders as die eerste twee, in die teenwoordige tyd geskryf. Opbou kan nooit in die verlede tyd wees nie. 'n Christen se persoonlike bouproses is nooit klaar nie. Daar moet elke dag aan gewerk word. Moet nie toelaat dat daar stof op jou Bybel vergaar nie. Moet nie die kommunikasie tussen jou en Christus (in wie jy gewortel is) laat opdroog nie. Die Heilige Gees wil elke dag bou aan jou geloofslewe. Skep gereeld die geleentheid waar Hy met die werk kan voortgaan.

Dit bring ons nou by die vierde werkwoord: "bevestig". Hierdie woord is net soos die vorige een ook in die teenwoordige tyd en passief. Dit is dus ook iets wat voortdurend elke dag deur die Heilige Gees in ons gedoen moet word. Die woord beteken om iets sterk, stewig en stabiel te maak. Ons kry presies dieselfde begrip in Rom. 16:25, hoewel dit 'n ander Griekse woord is wat daar gebruik word. Die woord stêridzai (Rom. 16:25) beteken ook, vas, stewig en sterk maak. Julle het seker al gehoor van die sportmanne en vroue wat hulleself nog sterker wil maak. Hulle gebruik sterioïde. Dit kom van hierdie woord in Rom 16:25 af. Wel, die vers in Rom. 16 sê vir ons baie duidelik waarmee ons sterk gemaak moet word. Ons steroids is die verborgenheid! Dit is die evangelie van die genade van God! Ons word sterk met die lering van die dispensasie wat in alle geslagte voor Paulus verborge was!

Dit is dus nie verniet dat Paulus hier in Kolossense 1:24-2:3 die verborgenheid so sterk beklemtoon het nie. Ons moet duidelik verstaan dat daar onder die bediening van Paulus in 'n baie groot mate 'n "nuwe begin" gemaak is. Vir die eerste keer in die heilsgeskiedenis van die Bybel word die leringe van die kruis, verlossing, versoening, ewige sekerheid en ons hemelse posisie saam met Christus ten volle geken en geleer. Dit is die lering wat ons volgens hierdie vers en Rom. 16:25 sterk moet maak. Dan staan daar: "So is julle geleer". Paulus het hierdie lering van die nuwe bedeling aan die lig gebring. Dit is hierdie leer wat ons sterk sal maak.

Dit alles moet gebeur in die konteks van oorvloedige danksegging. Wel, as julle nog nie mooi verstaan het waarom byna al die werkwoorde hierbo in die passief moes wees nie, dan weet julle dit nou. Hierdie goed is nie dinge soos in ou Israel wat deur die nakoming van wette bewerkstellig word nie. Dit is enkel en alleen die gawe van God se genade. Daarvoor moet ons oorvloedig dankie sê. Die werkwoord is in hierdie geval 'n deelwoord. "Terwyl julle oorvloedig is ...". Die woord is periseuöntes. Dit is iets wat ver te bowe gaan, baie meer as wat verlang word. Moet dus asseblief nie spaarsamig wees as julle vir die Here dankie sê nie! Ons is tog by dit alles verkondigers van die bediening van Genade, en genade is in Grieks ook dieselfde woord as "dankie". 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|