"Dit sê ek sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie" (Kol. 2:4).

Hier by Kol. 2:4 begin die skrywer om te sê wat die eintlike doel was waarvoor hy die brief geskryf het. Ons het reeds net voor die bespreking van Kol. 1:15 (plasing no. 20 op daardie draad) stilgestaan by die posisie van Kolossense in die die stel boeke van Paulus wat aan die gemeentes geskryf is. Daaruit het dit duidelik na vore gekom wat die doel van Kolossense is. Dit is 'n vermaning teen valse leringe, en meer spesifiek, teen die leringe wat die groot nuwe onderwysing van die boek Efesiërs omver wil werp.

Paulus se oproep in hierdie vers is: Verstaan en glo die een nuwe Waarheid van die bedeling van genade. Dit gaan oor die Waarheid van Jesus Christus as God se openbaring vir hierdie tyd. God het 'n nuwe rol vir die bedeling van genade aan Christus toegeken. Hy staan nie nou meer, soos op aarde in die bediening van Israel om die beloftes van die aartsvaders aan hulle te bedien nie (Rom. 15:8 ). Jesus verteenwoordig nou in sy liggaam God se nuwe uitreik van genade na die ganse mensdom (Kol. 1:27 - "onder die heidene"). Hierdie bediening van Hom moet verstaan, geken en gerespekteer woord. Dit moet ook teen enige lering wat daarmee in stryd is, verdedig word. Dit is wat Paulus nou hier in Kolossense doen en waarmee hy nou spesifiek begin hier by 2:4.

"Dit sê ek ..." Alles wat hy tot dusver in die brief gesê het, veral van 1:15 - 2:3, is gesê om nie sommer maar net 'n lekker ligte sedeprekie te wees nie. Dit is gesê as harde, vaste en fundamentele lering waaraan die valse leringe van verleiers getoets moet word. Paulus het geen plek vir kompromie nie, en ons mag dit ook nie hê nie. Die waarheid is die waarheid en die leuen is 'n leuen. Met watter doel skryf Paulus in Kolossense? Ons vers sê dit duidelik. Ons moet dus, nou dat ons 2:4 gelees het, weer van vooraf 1:15-2:3 vers vir vers oorlees en gaan kyk hoe die skrywer in elke vers 'n verleidende verkeerde lering aan die kaak wil stel. Hier volg nou enkele voorbeelde van "Dit sê ek ...":

As Jesus die Eersgeborene van die ganse skepping is, dan beteken dit dat Hy self nie geskape is nie want Hy is te onderskei van die skepping. As Hy die beeld is van die onsienlike God, dan beteken dit dat dit wat van God geken en verstaan kan word, in Jesus aan ons bekend gemaak word. As die ganse skepping deur Hom tot stand gekom het (1:16), dan beteken dit dat Hy self God is. Ons kan God nie ken sonder Jesus nie. In die Ou Testament het God gepraat deur profete, tekens, wonders, engele ens. Miljoene Christene soek nog na sulke openbaringe van God. Maar God praat nie nou meer so nie (Hebr. 1:1). Mense wat nog na sulke openbaringe van God soek, is besig met valse misleiding. Hulle verwerp God se gekose bediening en openbaring vir vandag. Kortom: hulle verwerp Jesus Christus sonder om dit self reguit te sê.

As Jesus deur die kruis alles met Homself versoen het en aan die kruis vrede gemaak het (1:20), dan beteken dit dat die skeiding wat tot by Hand. 13 tussen Israel en die nasies bestaan het, opgehef is. Dan beteken dit ook dat elke enkele mens op aarde, gered of ongered, eintlik in beginsel in 'n totaal nuwe posisie staan t.o.v. God. Miljoene mense is nog ongered, maar die versoening is reeds vir hulle bewerk. As mense dus hulle eie verlossing deur 'n proses van boetedoening tot stand wil bring, is dit 'n valse lering wat afgewys moet word. Die boetedoening is aan die kruis afgehandel. God aanvaar geen ander boetes as dit nie. Hy wag nou vir mense om in geloof daardie betaling te aanvaar en dankie te sê, ook met 'n lewe wat verander het en aan God toegewy is.

Ons sou ook nog baie meer van vers 20 kon sê. Byvoorbeeld, as versoening en vrede aan die kruis tot stand gebring is, dan is dit 'n gelykmaker tussen alle mense. Hoe kon Jesus alle mense versoen het, maar nog steeds saggies in die geheim sê nee, maar Hy red net die wat Hy uitgekies het. Dit is 'n sinnelose verdraaiing van die evangelie van vandag en is weereens 'n voorbeeld van mense wat vasgesteek het by die beginsels wat gegeld het in die tyd van Israel toe die Here 'n verbond net met Israel gehad het.

En nou het ons nog steeds nie alles van vers 20 gesê nie. So moet ons aangaan en al die verse deurgaan van 1:15 tot 2:3. Want Paulus sê tog nou duidelik vir ons hier in 2:4 dat al die goed in daardie verse gesê is sodat ons nie deur enige drogredes verlei moet word nie. Ons het dus geen keuse nie, ons moet ook die valse leringe aan die kaak stel aan die hand van dit wat ons hier in die eerste hoofstuk van Kolossense lees. Mense sê ons is negatief as ons altyd net valse leringe veroordeel. Hulle sê ons is liefdeloos. Is dit waar? Wat help 'n liefde wat toelaat dat 'n valse lering ongehinderd rondom jou floreer terwyl jy nie 'n woord daarteen sê nie? Dit is tog die kruks van die vers wat vandag voor ons oop is en ook die wat in die hele Kol. 2 behandel gaan word.

Ja, mens kan liefdeloos optree in die proses wat jy ander veroordeel. Moet dus nooit mense veroordeel nie. Tree konsekwent in liefde teenoor hulle op. Veroordeel net die leuen, sodat die groot wonderbare nuwe waarheid van ons bedeling in ere in stand gehou mag word.

"sodat niemand julle mag verlei nie". En die groot hartseer is dat Paulus, toe hy hierdie woorde gesê het, reeds geweet het dat die meeste van die mense wel verlei sou word (Hand. 20:28-32). Vandag se "moderne" gees van "glo net en alles sal regkom" (maak nie saak wat jy glo nie), was reeds in Paulus se tyd aan die orde. Hy het hard daarteen baklei en op die ou end byna die stryd verloor. Bloedweinig het tot die einde by hom bly staan. Die evangelie het totaal vervlak en aards geword en is in 312 nC. tot staatsgodsdiens verklaar en het so in die hande van die Rooms Katolieke misleiding verval. Dit het meer as 1000 jaar gevat om iets (net iets, nie alles nie) daaruit te red. Let dus asseblief op die uiters duur les van die geskiedenis. Wees bitter jaloers oor die waarheid van die Bybel. Verdedig dit met groot liefde en lankmoedigheid, maar hou aan om vas te staan en weier om enige kompromie aan te gaan.

Die Griekse woord vir verlei in hierdie vers is paralogizêtai. Dit is nogal 'n mooi beskrywende woord: "Langsaan redeneer". Pasop hiervoor mense, aaseblief, pasop. Dit is altyd wat gebeur as mense mislei word. Mense kom na jou toe met redenasies wat langsaan die Bybel is. Goed, hulle praat wel oor iets wat in die Bybel is, maar die eintlike argument is gewoonlik langsaan die Bybel. En onthou: Die Bybel is in dispensasies opgedeel. Daar is baie goed binne in die Bybel wat vandag ook eintlik langsaan die Bybel is, soos kommunikasie met engele, besnydenis, offers in die tempel, die verbond met Israel, die wet, ens. ens. Maar moet nie skrik nie. Ons weet baie goed wat vandag vir ons binne in die Bybel is. Gaan lees weer Kol. 1:25, 26 en ons kommentaar daarmee saam.

Paulus was maar alte bewus van die valse leringe wat in Asië die ronte gedoen het. Hy het ook presies geweet wat die oplossing daarvoor was: Kennis van die geheimenis. Dit is, die kennis van die evangelie van Jesus Christus vir vandag soos dit nooit in vorige bedelings geken is nie. As jy hierdie waarheid ken, dan het jy sekerheid, vrede en blydskap in die waarheid. 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|