"en nie vashou aan die Hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word".

Mense het dit al 1000 keer gesê en dit sal nog net soveel keer herhaal word. Christendom is nie 'n godsdiens nie, dit is 'n verhouding met Jesus Christus. Vers 16-19 beklemtoon die feit weer baie sterk. Godsdienste word gekenmerk deur wettiese voorskrifte soos kos, feesdae, heilige dae ens. (vers 16) en mistiese ervaringe, visioene, en vleeslike (fisiese) ervaringe (vers 18). Hierteenoor bestaan egte Christelike geloof net uit die kragtige band en verhouding tussen ons en die Hoof soos dit in ons vers beskryf word. Alles wat meer as dit is, is vals.

Die liggaam word saamgebind deur gewrigte en verbindinge. Die gewrigte dui op die ligamente wat die verskillende ledemate sterk saambind om as eenheid te funksioneer en die verbindinge dui op die senuweestelsel, bloedvaatstelsel en ander verbindinge waarvan die mediese wetenskap in daardie tyd nog nie eers geweet het nie, maar wat hier duidelik as voorbeeld aangegee word van hoe die hoof van die liggaam verbind is met elke lid in die liggaam. Hierdie verbindinge maak dit moontlik dat die liggaam kan opgroei en sy funksie kan vervul. In 'n godsdiens gee die hoof net 'n bevel en die lid gehoorsaam op sy eie. In die liggaam van Christus werk dit anders. Ons werk as gevolg van en deur Jesus Christus. Sonder Hom is ons niks.

Godsdiens en stelsels wat soek na ekstatiese ervaringe bestaan omdat hulle nie bewus is van die verbindinge in die Liggaam van Christus nie of nie daarin glo of daarmee tevrede is nie. As jou geestelike band met Jesus Christus jou nie tot volkome geestelike vervulling lei nie, dan is die Christelike geloof nie vir jou bedoel nie. Die plaaslike gemeente waaraan jy behoort is nie die hele liggaam nie, dit is maar net 'n baie klein (onvolkome) manifestasie daarvan. Christus se liggaam is volmaak en Jesus Christus is alleen waarlik die Hoof daarvan. Maak gebruik van die plaaslike gemeente om hierdie interaksie tussen lede te beoefen, maar wees voortdurend daarop bedag dat die liggaam waaraan ons behoort baie groter en meer volmaak as die plaaslike gemeente is.

Hierdie verbindinge veroorsaak dat ons ondersteuning ontvang en saamgebind word. Die werklike betekenis van "ondersteuning ontvang" is eintlik "om oorvloedig voorsien te word" in al jou behoeftes. As jy aan Jesus behoort is al die kanale reeds geskep en die logistieke stelsel is perfek in werking. In al jou geestelike behoeftes sal oorvloedig voorsien word. Daarbenewens sal jy ook 'n skakel in die logistieke ketting wees om te verseker dat God se weldade in Christus op die verste uithoeke by almal sal uitkom. Die tydvorm van hierdie twee werkwoorde is teenwoordig, passief. Jy is deel van die liggaam en daarom word hierdie goed voortdurend vir jou gedoen en jy neem deel om te verseker dat dit ook vir ander gedoen word.

Vers 18 en 19 is een enkele stelling. Die vyand wat hier beveg word, is die Gnostiese mistiek. Daar was onder die heidene 'n beweging wat 'n sterk invloed op die Christelike kerk gehad het. Hulle het geglo aan die inisiasie van mense tot die binnekring. Jy moes 'n inisiasieseremonie deurgaan om toegelaat te kon word tot die kring van "geestelike verligtes". As jy dit gedoen het, het jy kontak met die geestes-wêreld, met engele en ander onsienlike kragte. As jy sulke dinge doen, sê vers 18, dan verloor jy jou prys. Hierdie mense het ook 'n valse soort nederigheid voorgestaan. Hulle is te onwaardig om reguit na God toe te gaan, daarom werk hulle deur engele of ander geestelike truuks. Maar eintlik was die mense glad nie nederig nie, hulle was opgeblase en hooghartig dat hulle deel van die "verligtes" of "geestelikes" was, met direkte kontak tot die geestes-wêreld.

Dan sluit vers 19 hierby aan en sê dat hierdie mense die weg verloën het. Hulle valse nederigheid en werklike hooghartigheid het hulle van Jesus Christus vervreem. Hulle hou nie meer vas aan Jesus Christus as Hoof van die liggaam van Christus nie. In daardie tyd was dit die mistiek en die Gnostiek wat die mense losgemaak het van Jesus Christus. In ons tyd word daar nie meer van die Gnostiek as vorm van geloof gepraat nie, maar dit maak Kolossense nie vandag minder aktueel nie! Hoeveel ander tipe geloofservaringe en oortuigings bestaan daar nie vandag wat die onmisbare noodsaaklikheid van Jesus Christus in jou lewe probeer afspeel of totaal uitsny nie. Dit kan gebou wees rondom buite-Bybelse ervaringe en openbaringe wat vandag nog steeds aan die orde van die dag is. Sodra ons enigsins begin wegbeweeg van die Bybel en dink aan 'n kommunikasielyn met God wat nie deur die Bybel gaan nie, kan jy maar seker wees dat Jesus Christus nie die sentrum daarvan gaan uitmaak nie.

Die Woord en die Gees is daar om Jesus Christus te verheerlik en ons aan Hom vas te maak. Bemoei jou op enige manier met iets waarin Jesus as die Verlosser van die Nuwe Testament nie die absolute kern en die wese is nie, en jy kan seker wees dat jy op 'n dwaalspoor beland het. Die gewrigte en die verbindinge maak ons aan die Hoof van die liggaam vas en sy Naam is Christus Jesus. Mense wat wil terugkeer na die Ou Testamentiese benaminge van God, is op gevaarlike vaarwaters. Mense wat ander name gebruik soos "die Hoër hand" die "Almagtige" of selfs die "Drie Enige God", is besig om die Bybelse evangelieboodskap in die gevaar te stel. Daardeur sê ek nie dat Jesus iemand anders is as God-drie-enig nie, natuurlik is dit Hy. Tog is dit ook waar dat die Nuwe Testament (en ons vers waarmee ons besig is) baie besonderlik praat oor ons Anker, on Hoop, ons Toegang tot die allerheiligste, ons Krag en ons Lewe. Al hierdie goed is nie sommer net die Allerhoogste, of die Vader nie, nee, ons word opgeroep om vas te hou aan die Hoof van die Liggaam. Wie is Hy? Gaan lees maar in Kolossense en al die ander briewe. Die Hoof is Jesus Christus, en as jy nie met gewrigte en verbindinge aan Hom vas is nie, loop jy gevaar om die prys te verloor.

Ek het probleme met 'n Christelike kultuur wat 'n soort Gnostiese inisiasie seremonie in die kerk wil voortsit. Dit is totaal onbybels. Ons het nie die oplegging van hande of 'n tweede geestelike ervaring nodig om nader aan God te kom as die "gewone Christene" nie. Gaan lees naas Kolossense ook deur Hebreërs om in elke hoofstuk gekonfronteer te word met die algenoegsame sentrale posisie van Christus in ons geloofslewe. Paulus sê daar ons het deur Hom nou "vrymoedigheid" ("boldness") en toegang tot God. So asseblief, enige ander ritueel, ervaring, truuk, of lering wat hierdie toegang op 'n ander manier wil gee, is ook daar om jou van jou prys en jou doelwit te beroof. Jesus Christus is reeds jou volle toegang. Maak daarvan gebruik sonder aarseling. 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|