(Hier verkies ek die '83 vertaling)
"Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus"

Die wet is niks. Dit was net 'n skaduwee wat vooruit gewys het op Jesus Christus en die groot geestelike werklikheid wat in Hom openbaar sou word. Die wet het vooruit gewys op die "toekomstige dinge". Hier wys "toekomstige dinge" natuurlik nie op die wederkoms nie, maar op die geestelike werklikheid wat vandag, in die plek van die wet, ons eiendom geword het. Toe die wet nog in plek was, was dit net 'n skaduwee wat vooruit gewys het op die groot werklikheid wat sou kom.

Kol. 2:17 is dus nog 'n vers waar skadubeeld en werklikheid van mekaar onderskei word. Kyk ook in hierdie verband na 1 Petr. 3:21. Die doop waarvan in die vers gepraat word, was 'n teëbeeld, m.a.w. die werklikheid self. Die beeld of die skaduwee was in dié geval die sondvloed. Daarom weet ons dat die doop wat in die vers genoem word, nie water is nie. In ons bedeling kan water nooit 'n werklikheid wees nie. Hierdie doop is dus Jesus se doop in sy dood aan die kruis wat Hy self 'n doop genoem het en ook so in Rom. 6:3,4 bevestig word. Die enigste doop wat ons vandag kan red en wat nog vir ons saak maak, is die dood van Jesus aan die kruis.

Nog so 'n vers is Hebr. 10:1. Die vers sê dat die wet net 'n skaduwee was van die toekomstige weldade en geen mens na volmaaktheid kon lei nie. Die volkomenheid wat ons in Christus bereik het, gaan daaroor dat sonde in sy offer aan die kruis volkome weggeneem is vir hulle wat in Hom glo. Vir solank as wat jy in Jesus glo, is jou sonde volkome versoen en kan jy nooit verlore gaan nie. Dit is die waarheid van God se woord. Maar diegene wat steeds aan die skaduwee vashou en nie die werklikheid nie, kan ook nooit by die volkomenheid uitkom nie. Sekerheid van saligheid bly vir hulle ook maar net 'n vraag van hoe goed hulle die wet kan onderhou en hoe gehoorsaam hulle aan die Here kan bly.

Die ou bedeling is vol skaduwees wat heenwys na Jesus Christus se volkome offer. En onthou, tydens Jesus se aardse bediening was die skaduwees nog steeds daar. Die kruis as sy volkome offer is toe nog nie gepredik nie. Kol. 2:17 is dus 'n ernstige waarskuwing dat die skaduwees tot die verlede behoort en daar agter gelaat moet word. Mense dink so maklik dat getrouheid aan 'n Ou Testamentiese skaduwee vir hulle meriete inhou en vir hulle punte sal aanteken. Die teendeel is egter waar. As jy nog aan 'n skaduwee vashou (en daar is baie van hulle) dan is dit maar net 'n getuienis dat jy die volheid van die werklikheid in Jesus nog nie verstaan en erken nie.

Kyk ook hoe hierdie skaduwee funksioneer in Hebr. 8:5. Die bedienaars in die tempel het net met skaduwees gewerk. Dit is ook waar die waterdoop vandaan kom. Hierdie dienaars moes met water gereinig word. Selfs die sinagoges het reinigings baddens gehad(doopbaddens). Wanneer gaan die Christelike gemeenskap by die ware doop van die nuwe bedeling uitkom wat die werklikheid is en nie 'n skaduwee nie? Lees meer oor hierdie skaduwees, insluitende die dopinge, in Hebr. 9:7-10 en lees dan van die werklikheid wat dit vervang het in Hebr. 9:11,12.

Geseënd is die Christen wat waarlik volkome rus gevind het in Jesus Chrustus en dus totaal van 'n prestasiegebaseerde geloofstelsel onder die wet verlos is. Iemand het eders gesê:

Lucifer rebeleer.
Ek SAL myself verhef tot God, Ek gaan....Ek wil...

Lucifer val in werke in, werke van dinge wat hy probeer doen het, iets wat hy probeer bereik het, wat gewortel is in vertroue in homself, en trots. Iets wat hy nie reeds was nie, maar wat hy wou word.

Jesus leer : Ek is.

Vandag nog is die vraag vir ons daagliks : Is ons besig om iets te probeer "doen" om iets uit eie strewe te probeer bereik, iewers te probeer 'uitkom', en 'iets' of 'iemand' anders te probeer word as wat ons glo ons tans is? Is ons presasie en resultaat gedrewe?

OF

Rus ons in Hom. Is Ons. Soos Hy is. Want ons is een met Hom. Rus ons in geloof in Sy genade en afgehandelde werk volgens die Woord?

Jesus het gedoen vanuit wie Hy is. Satan het gedoen vanuit wat hy wou bereik, iets en iewers anders wat hy wou wees as wat hy is.

Hierin le 'n diep boodskap vir my en jou. Weet ons wie ons is in Christus, en rus ons daarin en lewe van daar uit. Of probeer ons nog om daar uit te kom?
Probeer ons nog heilig word? Probeer ons nog regverdig word? Probeer ons nog soos Jesus word? Of glo ons wat die Woord se ons IS?

Onthou Kol. 2:17. Die werklikheid is nie iets wat jy deur die wet kan bereik nie, dit is geleë IN Jesus Christus. 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|