"Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwemaan of Sabbat nie"

Vers 14 het gepraat oor die oorwinning oor die wet, vers 15 oor die oorwinning oor die bose en nou is vers 16 weer terug by die wet. Maar ons het laaskeer aangetoon hoe nou die twee met mekaar in verband staan. Ons kan vers 15 dus sien as 'n verdere uitbreiding op vers 14. In die lig hiervan moet ons 'n ernstige waarskuwing rig aan diegene wat nog aan die wet verknog is. As jy die groot oorwinning oor die wet (vers 14) misken, dan gaan jy ook nie die oorwinning oor die bose (vers 15) werklik na waarde skat nie. Die tweede een vloei voort uit die eerste een.

Wiersbe sê van vers 16: "Laat niemand julle iets anders leer nie: Wettisisme is 'n binding van slawerny! Petrus noem dit "'n juk op die nek" (Hand. 15:10) en Paulus gebruik dieselfde beeld as hy in Gal 5:1 praat van die juk van slawerny". Hierdie wettiese voorskrifte waaraan Christene hulleself verkeerdelik onderwerp het, het in Galasiërs veral gegaan oor die besnydenis, maar hier in Kolossense gaan dit baie verder. Dit gaan ook oor kos en drank. Lev. 11 het die voorskrifte gegee vir rein en onrein kossoorte. Sommige is voorgeskryf en ander is verbied. Daniël en sy vriende het in die land van Nebukadnesar hulle geloof uitgeleef deur getrouheid aan die voedselvoorskrifte van die Hebreërs. Hulle het geweier om die kos van die koning te eet.

Laat ons nie vandag die krag van Daniël se getuienis gering skat nie, maar laat ons die leiding van die Gees in ons deur die Woord ondersoek om uit te vind hoe ons as Christene vandag in 'n onverskillige wêreld 'n geestelike getuienis kan lewer eerder as 'n fisiese getuienis soos Daniël. Ons getuienis moet gaan oor die teenwoordigheid van die Nuwe Mens binne in ons en nie oor die wet bo-oor ons nie.

Ons moet net onthou wanneer ons hierdie verse in Kolossense lees dat die apostel eers die hele beginsel wan die uitfasering van die wet in die vorige verse en veral in vers 14 teologies vir ons uitgelê het. Nou kom hy hier in vers 16 en verder om na spesifieke aspekte te verwys wat as voorbeelde moet dien van voorskrifte in die alledaagse lewe wat ons nie meer kan gehoorsaam nie. Maar asseblief, moet nie nou net vers 16 lees nie. Die voorbeelde wat hier genoem word is eerstens nie volledig nie en tweedens is dit die aspekte wat in Paulus se tyd die mees aktuele vraagstukke was. Vandag, in ons tyd, is daar ander wettiese vraagstukke wat opgelos moet word wat nie by name hier in vers 16 genoem word nie. Ons sal dus meer klem moet lê op die prinsipiële besinning in verband met die hele wet wat uitgedelg en weggeruim is, en nie net op die spesifieke aspekte van die wet wat hier genoem word nie.

Ek noem dit omdat daar veral in die Gereformeerde teologie 'n groot stoom bestaan van teoloë wat uitkies binne die wet wat hulle nog moet gehoorsaam en wat nie. Hulle sal dan na ons vers hier verwys en sê goed, hier staan dit. Die voedselwette van Lev. 11 is nie meer vir ons nie, so ons los dit, maar al die ander wette wat nie duidelik in die Nuwe Testament opgehef word nie, moet ons nog steeds gehoorsaam. Jammer. Mense wat nog so praat, is steeds onder die binding en slawerny van die wet.

Vat nou maar vir Petrus bo-op sy huis in Joppe (Hand. 10:9 ev). Daar kry hy 'n visioen van onrein diere wat hy moet slag en eet. (Mense, het julle al mooi nagedink oor hierdie visioen wat Petrus gekry het? Van wanneer af was Petrus toe al die leier van die dissipels en van die "kerk". Dit was al van Matt. 16 af. En hier word nou vir die heel eerste keer vir hom dinge van die wet geopenbaar wat uit die weg geruim word. Petrus se leierskap van die "kerk" van daardie tyd was dus leierskap van 'n Joodse, wettiese geloofsgemeenskap. Die essensie van die "Nuwe Testament" word hier vir die eerste keer aan hom openbaar. Maar die kerk van die Nuwe Testament wat die liggaam van Christus genoem word, het nie ontstaan onder die wet nie. In teendeel, hierdie openbaring aan Petrus moes juis dien om die nuwe openbaring en roeping van Paulus om die fondament van God se nuwe huis te lê - 1 Kor. 3:10 - te kon aanvaar.)

Maar wat ek nou eintlik van Petrus se ervaring wil sê is dit: Daar word onrein diere vir hom gewys wat hy moes slag en eet. Is dit al wat die openbaring oor gaan? Gaan dit net oor die opheffing van voedselwette? Nee, dit gaan oor baie meer, dit gaan oor die opheffing van die hele wet. Petrus was veronderstel om daaruit te verstaan dat niks nou meer onrein is nie, ook nie 'n heiden nie. Hierdie gesig het hom geleer dat hy na Cornelius toe moes gaan ( 'n onbesnedene) om die evangelie aan hom oor te dra. So, asseblief, moet nie die Bybel verskraal en net dit wat letterlik van die wet opgehef is aanvaar nie! Kyk na die gees en bedoeling agter die openbaring aan Petrus en agter hierdie groot lering in Kol. 2 en vergewis jouself van die feit dat die hele wet opgehef is en dat daar vandag geen vorm van binding en slawerny aan enige geskrewe of ongeskrewe wet bestaan nie.

En wat nou van die Sabbat? Dit is tog so 'n teer puntjie onder so baie Christene. In teendeel, dit is die laaste wet waaraan hulle krampagtig vashou en wat veroorsaak dat hulle nie van die hele wet ontslae kan raak nie. Dit is ook die groot rede waarom baie kerke 'n onderskeid maak tussen "die wet" en “die tien gebooie”. Hulle sê die tien gebooie is vir ons, maar die wet nie. Natuurlik is hulle verkeerd, want die wet van die Sabbat is in die 10 gebooie en hierdie wet word duidelik hier in ons vers geskrap. So, hoe kan die tien gebooie dan nog bestaan? Nee, die lesing van die tien gebooie vandag in die kerk is 'n gebruik wat mense onder die slawerny wil vasgeketting hou en dit is 'n poging om by die lering van Paulus verby te kom en Christene terug te smokkel onder die wet in en veral onder die Sabbatswette in.
 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|