"Omdat julle saam met Christus begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het."

Van watter doop praat Kol. 2:12?

1. Die woord "omdat" verbind vers 11 en vers 12 en daarom praat die twee verse van presies dieselfde saak. Vers 11 praat van ons geestelike besnydenis en ons het gesien hoe 'n geweldige groot geestelike oorwinning dit vir ons ingehou het. Nou kan mens maklik vra: "Maar hoe is so iets moontlik?" Hoe het die Here dit gedoen? Vers 12 antwoord baie duidelik: "Omdat ons saam met Hom begrawe is in die doop." Dus: Die groot geestelike gebeurtenis van die vorige vers is die waarheid. Dit is 'n werklikheid ..."omdat ons saam met Hom ..." Kan jy sien wat hier gebeur? Vers 12 is die bewys van die waarheid van vers 11. Dit is presies dieselfde saak. Die woord "omdat" sê nou klaar vir my dat die groot gebeurtenis van vers 11 hier vasgelê word. As dit die geval is, dan moet vers 12 net so geestelik wees soos vers 11. 'n Bad vol water kan nie vir mens die geestelike ervaring gee wat vers 11 van praat nie. Net Jesus kan dit gee, en dit wat Hy gee, kan net deur die geloof aanvaar word.

2. Dan kom ons vervolgens by die woord "begrawe". Is die waterdoop 'n begrafnis? Is daar een enkele voorbeeld in die Bybel waar die waterdoop bedien is waar dit ook 'n begrafnis genoem is? As daar is, dan weet ek nie daarvan nie. Die waterdoop is nooit, maar nooit 'n begrafnis nie. As ons hierdie punt ingesien het, sal ons die tweede rede waarom vers 12 beslis nie van die waterdoop praat nie, goed verstaan. Maar waarom word hierdie doop dan 'n begrafnis genoem? Eenvoudig omdat daar wel 'n doop in die Bybel is wat met 'n begrafnis gepaard gaan. Dit is Jesus se doop in sy eie dood. Jesus het 'n beker gehad om te drink, sy lyding, verwerping en kruisdood (Matt. 20:22,23) en die verse sê hierdie beker was terselfdertyd ook sy doop. Kyk ook na Luk. 12:50. "Maar Ek het 'n doop om mee gedoop te word en hoe benoud word ek totdat dit volbring is." Nou het die Bybel gepraat en ons moet luister. Die enigste doop in God se Woord wat met 'n begrafnis te doen het, is die een wat nou net aangehaal is en wat met water totaal niks te make het nie.

3. Die derde rede waarom Kol. 2:12 niks met die waterdoop te doen het nie is die wyse waarop dit ontvang word. Hoe kry ons deel aan hierdie doop van vers 12? Gaan ons na 'n pastoor en vra om in die water in te gaan? Nee, beslis nie. Die vers sê vir ons self baie duidelik wat ons te doen staan: "deur die geloof in die werking van God". Wat kan duideliker wees as dit? Ons sê dit nog die heel tyd. Alles wat hier staan van vers 9-12 (een sin) is een groot geestelike werklikheid. Hoe deel ons as mense in so 'n geestelike werklikheid? Net deur die geloof in die werking van God! Vers 11 het klaar gesê dit is nie mense se hande nie en nou sê vers 12 dit is die werking van God. Glo jy dit? Glo jy dat vers 12 die werking van God is en nie 'n kerklike ritueel op aarde nie? As jy ja antwoord, dan sê ek LOOF DIE HERE! Daar is bitter min mense met hierdie insig in die Bybel.

4. 'n Koppeling tussen "besny is" en "begrawe is". Ons het gepraat oor die begrafnis. Let op dat die woord in die verlede tyd en die passiewe vorm is. Julle het julle nie laat doop nie, julle is gedoop en begrawe saam met Christus. Die Heilige Gees is die een wat jou gedoop het want Hy is die enigste persoon wat jou ook met die begrafnis van Jesus Christus kan identifiseer. Let ook op dat die werkwoord "begrawe is" direk 'n kompliment is van "besny is" in die vorige vers, Die twee woorde is in presies dieselfde vorm en tyd en het in die geskiedenis op presies dieselfde tydstip plaasgevind. Moet nou asseblief nie weer terugval en 'n vleeslike besnydenis en doop gaan soek as hierdie volmaakte werk van die Gees aan jou toegesê word nie.

Paulus kom met 'n baie ernstige aanklag in Gal. 3:3. "Is julle onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?" Mense begin met die Gees wanneer hulle Jesus aanneem. Om gered te word is 'n suiwer geestelike gebeurtenis. Maar dan is hulle dikwels nie tevrede daarmee nie. Hulle glo nie dat Jesus hulle werklik gered het en die werke van die bose in hulle tot niet gemaak het nie. Dan begin hulle na ander goed soek. Dinge soos wette om na te kom, vleeslike verordeninge, vleeslike rituele. Ja, die Galasiërs was baie onverstandig, maar hier in Kolossense preek Paulus oor dieselfde ding. Vers 9 en 10 sê julle het al die volheid van God (geestelik). Moet nou asseblief nie weer vleeslik raak en besnydenisse en dopinge en reels gaan najaag wat vleeslik is en deur mense op die liggaam bestel word nie!

Ek het so 'n bietjie gaan lees in die Gereformeerde kommentare oor vers 11 en 12 en wat ek daar gelees het is 'n bietjie skokkend. Julle weet dat dit die Gereformeerde lering is dat kindertjies met water gedoop moet word en dat hierdie doop in die plek van die besnydenis gekom het. Wel, hierdie twee verse word as bewys aangehaal vir so 'n siening. Totaal onbegryplik maar waar. Sien jy enige vae aanduiding in die twee verse dat ons nou nie meer moet besny nie, maar met water moet doop? Nooit nie! Die teenoorgestelde is waar. Vers 11 sê dat besnydenis nou 'n geestelike betekenis het! Die sondige liggaam word afgelê waar ons Jesus aanneem. Daar is hoegenaamd geen sprake daarvan dat 'n ander ritueel nou die ritueel van besnydenis moet vervang nie.

Die Bybel sê: Nie meer fisiese besnydenis nie, maar geestelike besnydenis.
Die Gereformeerdes sê: Nie meer fisiese besnydenis nie, maar fisiese doop met water.

As ons nou wegbeweeg van die groot tradisionele kerke wat op vormgodsdiens en rituele gebaseer is en ons gaan kyk na die verklarings van die meer evangeliese groepe, dan voel ons al 'n bietjie meer tuis met dit wat hulle hier van vers 11 en 12 te sê het. Hulle beklemtoon die geestelike waarheid van vers 9-12 net so sterk soos ons dit hier gedoen het. Hulle verstaan ons geestelike besnydenis en hulle erken selfs dat die doop wat hier van gepraat word eerstens verwys na 'n geestelike gebeurtenis wat ons alleen in die geloof kan aanvaar. MAAR dan voeg hulle iets hier by wat beslis nie in die verse staan nie. Hulle sê hierdie geestelike gebeurtenis word in vers 12 "doop" genoem omdat dit die funksie van ons waterdoop is om ons hieraan te herinner en dit te simboliseer.

Mense, asseblief, kom ek waarsku maar weer aan die hand van Gal. 3:3. Hierdie mense gee eers vir ons 'n pragtige geestelike verklaring, maar dan eindig hulle weer met 'n vleeslike ritueel. Maak hulle hulle dan nie ook maar skuldig daaraan om in die Gees te begin en in die vlees te eindig nie? Ons is nou in die bedeling van die Gees. Punt. Alles wat die Here nou vir jou wil gee, kan jy alleen deur die geloof en deur die Gees ontvang. Nie deur 'n bad water nie. En om nou vir iemand 'n bad water te gee om hierdie geestelike waarheid te "simboliseer", sou beteken dat ons nie geestelike goed kan verstaan nie en aan vleeslike goed moet vasgryp om die geestelike dinge te kan toe-eien. Dit is baie beslis nie wat die bedoeling van die Gees in hierdie verse is nie.

Hierdie vier verse bring ons aan die einde van een van die kragtigste geestelike verklarings van God se Woord. En nou weet ons ook almal wat die rede en die agtergrond is waarteen hierdie verklaring gegee is. Christene word opgeroep en uitgenooi om doelgerig en konsekwent in die Gees te lewe. Ou vleeslike rituele word in die verse genoem om aan te toon dat die goed alles nou enkel en alleen geestelike waarde het.
 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|