"En julle het die volheid in Hom wat die hoof is van alle owerheid en mag"

Kom ons begin vandag by moontlik die grootste waarheid van vers 9 en 10. Die Heilige Gees het in die woorde van die twee verse vir ons 'n belangrike koppeling gegee wat ons nie mag miskyk nie. Vers 9 praat van die volheid van God en vers 10 sê julle is vol gemaak. Dit is basies dieselfde woord wat in die twee verse gebruik word en ek glo dat vertalers dit moet raaksien en in die vertaling ook dieselfde woord moet gebruik om aan te toon dat hierdie gedagtes direk met mekaar in verband staan. Aan Christus behoort die volheid van God en presies om daardie rede is ons nou ook vol gemaak deur Christus se inwoning in ons.

Ongelukkig is die koppeling in sommige vertalings nie so duidelik nie. In die King James staan daar bv. in vers 9 fulness en in vers 10 complete. As mens so vertaal, is die betekenis steeds reg, maar die koppeling tussen die twee, wat dieselfde moes wees, gaan verlore. Die woorde in Grieks is pleroma en pepleromenoi. Die eerste is 'n naamwoord en die tweede 'n werkwoord maar dit kom van dieselfde woord af. Die eenheid tussen die twee woorde maak die voortgang in gedagte baie duidelik. Die eerste woord sê wat Christus is en die tweede een sê wat ons in Christus het.

Die volheid van God in Christus het ons ook vol gemaak. Ons is volledig afgerond, vervul en geestelik volmaak in ons status voor God. Die argument is dat dit volslae oorbodig, ongewens en onvanpas is as ons as Christene sou probeer om nog enige iets aan ons geestelike posisie te probeer toevoeg. As jy dit doen, beteken dit jy is totaal onkundig oor dit wat Christus na jou gebring het. Godsdiens (wat nie behoort te bestaan nie) is vol van menslike pogings om deur voorskrifte, rituele, seremonies en streng reels die mens se geestelike posisie te verbeter. Dit kan nie en dit mag nie. Dit werp 'n refleksie op die volkomenheid wat Christus vir ons gebring het. Dit is ook waarom die ritueel van die waterdoop in 1 Kor. 1:17 sterk afgewys word: Dit verydel die kruis van Christus.

Wat is heiligmaking? Hierdie begrip word geweldig misverstaan. In die metodisme word dit gesien as 'n tweede genadewerk van God in die mens waar ons, nadat ons Christene geword het, weer deur 'n krisis van innerlike reiniging moet gaan om heilig voor God te kan word. Dit spreek vanself dat so 'n siening totaal in botsing is met die leer van Kol. 2:9,10. So 'n lering van heiligmaking sê direk dat jy, wanneer jy Christus aangeneem het, nie vol gemaak is nie en nie voor God Heilig is nie. Dit is 'n lering van mense wat die evangelie van die genade van God ontken en 'n menslike ervaring van innerlike reiniging wil plaas in die plek van dit wat Christus vir almal wat Hom aangeneem het, kom doen het.

Bestaan daar dus nie so iets soos heiligmaking nie? Natuurlik is daar. Paulus praat baie daarvan. Maar let op: Christus is ons heiligmaking. Kol. 2:10 is ons heiligmaking. Lees ook 1 Kor. 1:30. As jy Jesus aangeneem het, kom jy in jou geestelike status niks meer kort nie. Jy het dit alles. Ek is nie bereid om Kol. 2:10 in te kort en geweld aan te doen deur te sê: "Ja, maar ...., op voorwaarde dat ..., net as ons ook dit en dat ..." Nooit nie! Hierdie goed staan nie hier geskryf nie. Hier word geen voorwaardes en toevoegings of kwalifikasies genoem nie, ook nie op enige ander plek in Kolossense nie. Al wat hier staan is: "Julle is volkome vol gemaak in Christus."

Die vorm van die werkwoord in 2:10 beklemtoon net wat ons reeds hier gesê het. In Grieks is dit in die perfektum passief. Dit verwys na 'n daad van God wat net een maal in die verlede gebeur het en wat voortdurend en vir altyd in die toekoms sy effek op ons het. Verder sê dit ook (passief) dat dit nie jy is wat dit gedoen het nie, maar God in Christus vir jou. Al wat jy nou nog kan doen is om dit te leer ken, te glo en van harte te aanvaar en God daarvoor te loof en dank.

Het heiligmaking dan niks te doen met ons praktiese lewe nie? Gaan dit net oor God se daad van volkomenheid in ons? Nee, heiligmaking het duidelik praktiese implikasies! Kyk bv. na Rom. 6:22. "Nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe". Waar is ons vrygemaak van die sonde? Onthou, sonde is in die enkelvoud hier, naamlik die toestand van sonde. Waar is ons daarvan vrygemaak? Natuurlik toe ons Jesus aangeneem het. Toe ons gered is. En terselfdertyd het ons daar die vrug tot 'n heilige lewe ontvang. By verlossing is ons vry gemaak van die sonde en het die heiligmaking in beginsel ontvang. Hierdie heiligmaking moet nou uitgewerk word na buite. Daarom staan daar "tot heiligmaking".

Heiligmaking is 'n inplanting van God in ons lewe wat kom saam met verlossing (1 Kor. 1:30). Dit het twee betekenisse. Eerstens is dit 'n status van volkomenheid en heiligheid wat God uit genade op grond van de geloof aan jou toeken as jy Hom aanneem. Dit is die gawe van God aan almal wat Hom aanneem, selfs al het daar nog steeds sondes en swakhede in jou lewe oorgebly (wat altyd die geval is). Tweedens beteken heiligmaking dat jy nou jou lewe daaraan toewy om hierdie status van heiligheid waardig te wees. Jy begin nou om jou volkome heiligmaking prakties uit te leef. Jy stel jou lede diensbaar aan God. Dit is die praktiese uitwerking van heiligmaking (Rom. 6:19).

Die twee aspekte moet nie met mekaar verwar word nie. Jy kan jou nie heiliger maak deur diensbaarheid aan God nie. Heiligmaking in beginsel kom van God alleen. Jy ontvang net die opdrag om hierdie heiligmaking te erken, te glo en jou daaraan toe te wy om dit prakties te demonstreer. Dit is jou lewenstaak, eerstens in die binnekamer en dan ook waar jy werk, kuier en speel.

Die groot klem in Kol. 2:10 is die dinge wat ons op grond van ons volkomenheid in Christus nie moet doen nie. In 'n neutedop staan hier: Moet nie 'n valse godsdiens bedryf waardeur jy vir jouself dinge probeer doen wat God in Christus klaar volkome gedoen het nie. Kol. 2 is 'n bestraffing van valse leringe en daarom is dit in diè konteks waarin ons Kol. 2:10 eerstens moet verstaan.

Maar tweedens sal ons tog ook wil kyk na die positiewe implikasies van hierdie wonderlike vers. Ons het reeds daaroor gepraat. Neem kennis van God se heiligmaking in jou. Moet dit nie gering skat nie. Koester dit, bewaar dit, benut dit as jou kosbaarste kleinnoot. Versorg dit en maak seker dat dit sal groei en baie sterk sal word in die praktiese uitlewing van jou geloof. Die bron van jou volkomenheid is Christus en niks anders nie. Die praktiese uitwerking daarvan is egter jou verantwoordelikheid, in konsultasie en eenheid met God se Heilige Gees. 


|Kolossense II| |Kolossense| |Terug na Bybelglo.com| |Kol. 2:4| |Dwalings| |Kol. 2:5| |Kol. 2:6| |Kol. 2:7| |Kol. 2:8| |Kol. 2:9| |Kol. 2:10| |Kol. 2:11| |Kol. 2:12| |Kol. 2:13-23| |Kol. 2:13| |Kol. 2:14| |Kol. 2:15| |Kol. 2:16| |Kol. 2:17| |Kol. 2:18| |Kol. 2:19| |Kol. 2:20| |Kol. 2:21,22| |Kol. 2:23| |Kol. 3:1-4| |Kol. 3:1| |Kol. 3:2|